Vi använder cookies för att skapa en så säker och effektiv webbplats som möjligt för våra kunder. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Få mer information om hur vi använder cookies och hur du kan ändra dina cookie-inställningar.

 
YANMAR Marine

Integritetspolicy (för kunder)

Yanmar Sverige AB, i egenskap av dotterbolag till Yanmar Europe B.V. (”Företaget”), fastslår härmed, avseende tillhandahållandet av support vad gäller marknadsföring, försäljning, eftermarknadssupport, garanti och tekniska frågor (”Tjänsten”) för Kunder (”Kunderna”), i syfte att efterleva den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), och för att på ett erforderligt sätt behandla kunders personuppgifter, detta ”Integritetsavtal” (”Integritetsavtal”). .

1. Behandling av personuppgifter

1) Definitioner
”Personuppgifter” avser alla data som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person, inklusive men inte begränsat till namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och kunds användar-ID.
”Behandling” avser varje åtgärd och uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, såsom att samla in, registrera, organisera, strukturera, lagra, anpassa eller ändra, inhämta, slå upp, använda, utlämna genom överföring, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra dem, oavsett om dessa operationer är automatiserade eller inte.
”Personuppgiftsansvarig” avser en juridisk person etc. som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med att behandla personuppgifter och hur detta sker.
”Personuppgiftsbiträde” avser en juridisk person som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvarigas räkning.

2) Typer av personuppgifter som samlas in
Företaget kommer att samla in följande typer av personuppgifter om Kunder i samband med
Tjansten:
a) namn, hem- och/eller företagsadress
b) telefonnummer, faxnummer
c) e-postadress
d) Relationer med vårt nätverk
e) Intressen i våra produkter
f) Cookies, vid interaktion på vår webbplats. Här kan du läsa mer om vår cookiepolicy:

3) Syftet med användningen av personuppgifter
Företaget kommer att behandla personuppgifter om Kunder i följande syften:
för att främja Företagets produkter och tjänster
för att svara på frågor och förfrågningar från Kunderna
för att lagra information om garantianspråk
för att kontakta Kunder när kampanjer avseende tjänsten inleds
för att besluta huruvida garantianspråk ska beviljas eller avslås
för att genomföra utbetalningar avseende garantianspråk
för att tillhandahålla garantiservice
för att förbättra den upplevda kvaliteten av Företagets produkter
för att förbättra den tekniska kvaliteten av Företagets produkter
för att hantera och övervaka kontakter mellan Företaget, kunder och servicenätverk för att förbättra kundupplevelsen och
tillhandahålla en kvalitativ användarupplevelse online.

Om Företaget behandlar personuppgifterna för andra ändamål än ovanstående kommer bolaget i förväg informera Kunderna om sådana nya ändamål och andra frågor i enlighet med vad som krävs enligt tillämplig lag.
Genom att ge uttryck för sin avsikt att samtycka till denna Integritetspolicy anses Kunderna ha samtyckt till att Företaget behandlar deras personuppgifter inom ramen för ovanstående syften för användning och Företaget kommer att behandla Kundernas personuppgifter baserat på sådana Kunders samtycke. Detta gäller dock under förutsättning att Kunder när som helst kan återkalla sitt samtycke, men att sådant återkallande inte ska påverka legitim behandling som görs på grundval av det tidigare samtycket fram till tidpunkten för återkallandet. Företaget kan även komma att behandla Kunders personuppgifter inom ramen för ovanstående syften, i enlighet med vad som föreskrivs enligt GDPR.
Företaget kan komma att kräva att Kunderna uppger personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänsterna. Om vissa Kunder inte uppger sina personuppgifter kan det innebära att företaget inte kan tillhandahålla tjänsterna.

4) Lagringsperiod
Företaget kommer att lagra Kunders personuppgifter i den utsträckning som Företaget behöver sådana data för att kunna uppfylla de syften för användning som specificeras i 1.3) ovan och kommer genast att radera datan när den inte längre är nödvändig.

5) Överföring till tredje part
Företaget kan komma att lämna Kundernas personuppgifter vidare till tredje parter, såsom dotterbolag och till Företaget närstående bolag, återförsäljare, molnleverantörer och entreprenörer etc. för att uppfylla de syften för användning som specificeras ovan. Sådana tredje parter till vilka Företaget kan komma att förse Kunders personuppgifter till omfattar även de belägna i länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES” inklusive men inte begränsat till Japan, detsamma gäller hädanefter), och Kunderna anses ha samtyckt till följande genom att samtycka till denna integritetspolicy:
a) vissa länder utanför EES kanske inte tillämpar samma nivå av dataskyddslagar som EES. Således kanske vissa av rättigheterna som Kunder inom EES åtnjuter inte är tillgängliga,
b) Kunders personuppgifter kan komma att spridas och behandlas för de syften som specificeras i 1.3) ovan, samt
c) kundernas personuppgifter kan spridas till tredje parter belägna i ett land utanför EES.

  • (a) Vissa länder utanför EES kanske inte har samma dataskyddsnivå som länder inom EES. Företaget har dock upprättat ”standardavtalsklausuler” med tredje parter i länder utanför EES för att garantera att personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR,
  • (b) personuppgifter kommer endast att överlämnas till och behandlas av sådana tredje parter för de ändamål som anges i 1.(3) ovan.

6) Rätt till information, rätt till rättelse och andra förfaranden vad gäller personuppgifter Kunderna har rätt att få tillgång till, begära rättelse av, begära radering av, begära begränsning av behandlingen av, motsätta sig behandlingen av, samt begära dataportabilitet avseende de personuppgifter som Företaget lagrar enligt bestämmelserna i relevanta lagar och bestämmelser. Sådana bestämmelser ska tillhandahållas till den kontaktpunkt som anges i ”5. Kontakt” nedan. Företaget kan förvägra kundens begäran om Företaget anser att det inte finns någon grund för sådan begäran eller om denna begäran anses vara överdriven. Kunderna kan klaga hos de dataskyddsmyndigheter som har jurisdiktion över kundens hemvist vad gäller Företagets behandling av deras personuppgifter.

7) Avsluta prenumeration på direktmarknadsföring
Om Kunder önskar avsluta sin prenumeration av Företagets direkta marknadsföring ska Kunden kontakta den kontaktpunkt som anges i ”5. Kontakt” nedan.

2. Säkerhetshanteringsåtgärder
För att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och förlust etc., med beaktande av sådana personuppgifters typ, graden av känslighet och den grad sådana personuppgifter kan inverka på Kunderna, inklusive eventuell ekonomisk inverkan och psykisk skada om personuppgifterna röjs, har Företaget på ett uttömmande sätt utvärderat och bedömt riskerna för överträdelser vad gäller personuppgifter och vidtagit nödvändiga och lämpliga personliga, organisatoriska och tekniska säkerhetshanteringsåtgärder i enlighet med risken för överträdelser vad gäller personuppgifter, samt har även åtagit sig att vidta nödvändiga åtgärder för utvärdering av sådana säkerhetshanteringsåtgärder efter behov, införa förfaranden för avhjälpande åtgärder och ständigt anstränga sig att förbättra säkerheten.
Företaget åtar sig att anstränga sig för att på ett erforderligt sätt hantera personuppgifter genom att begränsa tillgången för obehöriga till kontor där behandling av personuppgifter sker, genomföra fortbildning för att öka medvetandegraden hos alla chefer och anställda som är involverade i personuppgiftsskyddet, samt utse ansvariga inom varje enhet som behandlar personuppgifter.
Om Företaget, i sin roll som personuppgiftsansvarig, anlitar ett personuppgiftsbiträde ska Företaget välja ett personuppgiftsbiträde som kan tillämpa erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder och ska hantera sådant personuppgiftsbiträde på erforderligt sätt.
I enlighet med GDPR ska Företaget dokumentera behandlingen av personuppgifter.

3. Kontinuerlig förbättring
Företaget ska fortlöpande utvärdera och revidera sina ansträngningar vad gäller behandling av personuppgifter för att återspegla ändringar i GDPR, behandlingsmetoder och miljön.

4. Ändring av denna Integritetspolicy
Företaget kan komma att ändra denna integritetspolicy när som helst. Företaget ska besluta om datum då ändringarna träder i kraft och informera Kunder inom 30 dagar före datumet för ikraftträdande genom att publicera information om detta på vår webbplats och kundportal. De Kunder som fortsätter att använda tjänsten efter att Integritetspolicyn har ändrats ska anses ha givit sitt samtycke till den ändrade Integritetspolicyn.

5. Kontakt
Företagets kontaktpunkt för alla frågor som rör denna Integritetspolicy visas nedan. Alla frågor och angelägenheter som rör denna Integritetspolicy eller Företagets behandling av personuppgifter, samt förfrågningar rörande tillgång till, rättning av, radering av, begränsning av behandling av eller dataportabilitet vad gäller personuppgifter ska ombesörjas av denna kontaktpunkt:

Yanmar Europe BV
Brugplein 11
+ 31 365493200
yeu-privacy@yanmar.com

YANMAR Sverige AB
Hörnåkersvägen 12
18365 Täby
Sweden
+46 8 444 52 80
ysa@yanmar.se