Vi använder cookies för att skapa en så säker och effektiv webbplats som möjligt för våra kunder. Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Få mer information om hur vi använder cookies och hur du kan ändra dina cookie-inställningar.

YANMAR Marine

Integritetspolicy

Yanmar Europe B.V. (”Företaget”) fastställer härmed i anslutning till tillhandahållande av sina produkter och tjänster till kunder (”Kunderna”), och i syfte att uppfylla EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) och på lämpligt sätt behandla kundernas personuppgifter, denna ”Integritetspolicy” (”Integritetspolicy”).

1. Behandling av personuppgifter

(1) Definitioner
”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, inklusive, men utan begränsning till, kundens namn, platsdata, identifikationsnummer, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress.
”Behandling” avser varje åtgärd och uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, såsom att samla in, registrera, organisera, lagra, anpassa eller ändra, inhämta, slå upp, använda, utlämna genom överföring, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra dem, oavsett om dessa operationer är automatiserade eller inte.
”Personuppgiftsansvarig” avser en juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med att behandla personuppgifter och hur detta sker.
”Personuppgiftsbiträde” avser en juridisk person som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvarigas räkning.

(2) Typer av personuppgifter som samlas in
Företaget kan komma att samla in följande typer av personuppgifter rörande Kunderna i samband med produkterna och tjänsterna, förutsatt att Kunden har tillhandahållit sådana uppgifter till Företaget:

 • (a) Kontaktinformation, t.ex. Kundens namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, som gör att Företaget kan identifiera och kommunicera med Kunden.
 • (b) Transaktionsinformation om hur Kunden interagerar med Företaget, inklusive förfrågningar och krav.
 • (c) Information rörande förhållandet med Företaget som hjälper Företaget att förstå hur Kunden upplever Företagets produkter och tjänster.

(3) Ändamål med användningen av personuppgifter.
Företaget kan komma att behandla personuppgifter för följande ändamål, under förutsättning att Kunden uttryckligen har givit sitt samtycke därtill eller det finns en rättslig grund till detta enligt GDPR, samt under förutsättning att Kunden har lämnat sådana personuppgifter till Företaget:

 • (a) för att tillhandahålla företagets produkter och tjänster till Kunderna,
 • (b) för att kontakta Kunderna rörande Företagets produkter, tjänster och verksamhet,
 • (c) för att informera Kunderna om Företagets produkter, tjänster och verksamhet,
 • (d) för att informera Kunderna om seminarier, utställningar och demonstrationer rörande Företagets produkter och tjänster,
 • (e) för att tillhandahålla garantiservice och reparationsservice till Kunderna för Företagets produkter,
 • (f) för att ge vägledning om regelbunden kontroll och genomföra eftermarknadsaktiviteter,
 • (g) för att be om medverkan i enkätundersökningar rörande kundnöjdhet vad gäller produkterna och tjänsterna,
 • (h) för att utveckla Företagets produkter.

Om Företaget behandlar personuppgifterna på ett legitimt sätt för andra ändamål än ovanstående kommer bolaget att i förväg informera Kunderna om sådana nya ändamål om så krävs enligt gällande lag. Genom att ge sitt samtycke till denna Integritetspolicy anses Kunderna ha samtyckt till att Företaget behandlar deras personuppgifter inom ramen för ovanstående användningsändamål, och Företaget kommer att behandla personuppgifterna baserat på sådana Kunders samtycke. Kunderna kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att underrätta Företaget skriftligen eller elektroniskt, och sådant återkallande får inte påverka någon laglig behandling som utförs enligt samtycket före återkallandet.
Företaget kan komma att kräva att Kunden ska tillhandahålla sina personuppgifter i anslutning till tillhandahållandet av produkterna och tjänsterna. I sådant fall kan Företaget, om vissa Kunder inte tillhandahåller sina personuppgifter, kanske inte tillhandahålla produkterna och tjänsterna.

(4) Lagringsperiod
Företaget behåller personuppgifterna i den utsträckning Företaget behöver sådana personuppgifter för att uppnå de användningsändamål som anges i 1.(3) ovan, och Företaget kommer omedelbart att radera dem när sådana uppgifter inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna såvida inte kunden specifikt har gått med på att sådana personuppgifter får användas för marknadsföringsändamål. Kundens ekonomiska uppgifter som följer av transaktionerna med Företaget kommer att behållas så länge som krävs enligt gällande lagstiftning.

(5) Överföring till tredje part
Företaget kan komma att lämna personuppgifterna vidare till tredje parter, såsom dotterbolag och till Företaget närstående bolag, detaljister och Företagets återförsäljare som tillhandahåller produkterna och tjänsterna. Sådana tredje parter kan innefatta tredje parter som är belägna i länder (inklusive, men ej begränsat till, Japan) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och Kunderna anses ha samtyckt till följande frågor genom att samtycka till denna Integritetspolicy:

 • (a) Vissa länder utanför EES kanske inte har samma dataskyddsnivå som länder inom EES. Företaget har dock upprättat ”standardavtalsklausuler” med tredje parter i länder utanför EES för att garantera att personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR,
 • (b) personuppgifter kommer endast att överlämnas till och behandlas av sådana tredje parter för de ändamål som anges i 1.(3) ovan.

(6) Rätt till information, rätt till rättelse och andra rättigheter vad gäller personuppgifter Kunderna har rätt att få tillgång till, begära rättelse av, begära borttagning av, begära begränsning av behandlingen av och motsätta sig behandlingen av de personuppgifter som Företaget lagrar enligt bestämmelserna i relevanta lagar och andra bestämmelser. Sådana bestämmelser ska tillhandahållas till kontaktpunkten som anges i ”5. Kontakt” nedan.
Företaget kan vägra efterfölja kundens begäran om Företaget anser att det inte finns någon rimlig grund för en sådan begäran eller om denna begäran anses vara överdriven. Kunderna kan klaga hos de dataskyddsmyndigheter som har jurisdiktion över kundens hemvist vad gäller Företagets behandling av deras personuppgifter.

(7) Avsluta prenumeration på direktmarknadsföring
Om Kunder har givit sitt samtycke till att ta emot Företagets marknadsföringsmaterial och önskar avsluta prenumerationen, ska Kunden kontakta den kontaktperson som anges i ”5. Kontakt” nedan.

(8) Cookies
En cookie är en liten textfil som Kundens webbläsare sparar på Kundens dator. Företaget använder cookies för att övervaka hur människor använder Företagets webbplats så att Företaget kan utveckla och förbättra webbplatsens design, layout och funktion. Cookies gör det möjligt för Företaget att identifiera Kundens enhet. Företaget använder cookies som är strängt nödvändiga för att göra det möjligt för Kunden att flytta runt på webbplatsen eller för att tillhandahålla vissa basfunktioner. Företaget använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet genom att exempelvis spara Kundens preferenser. Företaget använder också cookies för att hjälpa Företaget att förbättra Företagets webbplats prestanda för att ge Kunden en bättre användarupplevelse. Företaget tillåter också cookies då Företaget bäddar in länkar till sociala medier som Twitter, YouTube och LinkedIn.
Om Kunden inte vill att företaget ska använda cookies i Kundens webbläsare kan Kunden ta bort cookies från hårddisken på Kundens dator eller ställa in Kundens webbläsare så att den blockerar cookies eller skickar ett varningsmeddelande innan en cookie lagras på Kundens dator. Observera dock att Kunden kanske inte kan använda flera av tjänsterna på Företagets webbplats och andra webbplatser utan cookies. Oaktat ovanstående får Kunden inte ta bort cookies från hårddisken på Kundens dator eller ställa in Kundens webbläsare för att blockera cookies i vissa av Företagets tjänster, varvid Kunden i så fall kommer att bli informerad om tillämplig cookiepolicy i en sådan specifik tjänst.

(9) Funktioner för sociala medier
Företagets webbplats kan också inbegripa sociala medier eller funktioner för att generera leads, såsom Facebook- eller Twitter-knappar och widgets som ”Dela det här”-knappen. Dessa funktioner kan inhämta Kundens IP-adress, vilka sidor Kunden besöker på Företagets webbplats och ställa in en cookie så att den möjliggör att funktionen fungerar som den ska. En tredje part kan vara värd för funktioner och widgets för sociala medier och lead-generering. Kundens interaktioner med dessa funktioner och widgets styrs av integritetspolicyn hos det företag som tillhandahåller dem.

(10) Integritetspolicyns omfattning
Denna Integritetspolicy gäller för Företaget, såvida inte någon annan integritetspolicy för någon specifik tjänst från Företaget gäller. Andra webbplatser som kan nås via denna webbplats kan ha egna integritetspolicyer. 2. Säkerhetshanteringsåtgärder
För att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och förlust, med beaktande av sådana personuppgifters egenskaper, graden av känslighet och den grad sådana personuppgifter kan inverka på Kunderna, inklusive eventuell ekonomisk inverkan och psykisk skada om personuppgifterna behandlas otillbörligt eller i händelse av dataläckage, har företaget på ett uttömmande sätt utvärderat och bedömt riskerna för Kunden, och Företaget har vidtagit nödvändiga och lämpliga personliga, organisatoriska och tekniska säkerhetshanteringsåtgärder, och Företaget har också åtagit sig att vid behov vidta nödvändiga rättningsåtgärder och ständigt anstränga sig att förbättra datasäkerheten. Företaget kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att hantera personuppgifter på ett lämpligt sätt genom att begränsa utomståendes tillträde till de kontor och elektroniska datasystem där behandlingen av personuppgifter sker, inklusive genomförande av medvetenhetshöjande utbildningsprogram för alla befattningshavare och anställda som är inblandade i behandling av personuppgifter och genom att utse chefer som ansvarar för varje division som behandlar personuppgifter. Om Företaget i sin roll som Personuppgiftsansvarig ingår något avtal med Pesonuppgiftsbiträden, åtar sig Företaget att välja Personuppgiftsbiträden som kan implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, och Företaget ska leda sådana Personuppgiftsbiträden på ett sätt som helt överensstämmer med GDPR.

3. Kontinuerlig förbättring
Företaget ska fortlöpande granska och revidera sina ansträngningar vad gäller behandling av personuppgifter för att efterleva GDPR även efter ändringar av GDPR.

4. Ändring av denna Integritetspolicy
Företaget kan när som helst ändra denna Integritetspolicy för att följa GDPR. De Kunder som fortsätter att använda tjänsten när denna Integritetspolicy har ändrats ska anses ha givit sitt samtycke till den ändrade Integritetspolicyn.

5. Kontakt
Företagets kontaktpunkt för alla frågor som rör denna Integritetspolicy visas nedan. Alla frågor och angelägenheter som rör denna Integritetspolicy eller Företagets behandling av personuppgifter och alla förfrågningar rörande tillgång till, rättning av, radering av, begränsning av behandling av eller dataportabilitet vad gäller personuppgifter ska ombesörjas av denna kontaktpunkt:

Yanmar Europe BV
Brugplein 11
+ 31 365493200
Yeu-privacy@yanmar.com